Tham quan nhà máy

Hình ảnh nhà máy

Factory drawing
Factory drawing2

Hình ảnh hội thảo

Workshop drawing
11103163650
Workshop drawing1
Workshop drawing